ارزش صلوات

حضرت محمدبن عبدالله(ص):

کسی که یکباربرمن صلوات بفرستد،خداوند ده باربراو صلوات می فرستد،وکسی که ده باربرمن صلوات فرستد خداصدباربراو صلوات می فرستد،وکسی که صدباربرمن صلوات فرستد خدا هزار باربراو صلوات می فرستد وکسی که هزاباربرمن صلوات فرستد، خداوند هرگزاورا درآتش عذاب نخواهد کرد.

/ 0 نظر / 21 بازدید